Welcome to Bihar Vidhan Mandal Library
 • Times Of India
 • The Hindu
 • Hindustan Times
 • The Indian Express
 • The Telegraph
 • The Statesman
 • The Economic Times
 • Financial Express
 • Business Standard
 • Hindustan
 • Dainik Jagran
 • Dainik Bhaskar
 • Aaj
 • Prabhat Khabar
 • Rashtriya Sahara
 • Sanmarga
 • Punjab Kesari
 • Jansatta
 • Qaumi Tanjim
 • Farooqi Tanjim
 • Sangam
 • Roznama Rashtriya Sahara